Polityka prywatności i cookies

Serwisy w domenie *.wedelpijalnie.pl oraz aplikacja PIJALNIE CZEKOLADY E.WEDEL są prowadzone przez spółkę Pijalnie Czekolady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 46, 31-017 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220088, posiadającą NIP 5213314972 oraz REGON 015844404, o kapitale zakładowym w wysokości 2.300.000 złotych („Pijalnie”), prowadzącą sieć pijalni czekolady pod marką Pijalnie Czekolady E.Wedel.

Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej określanego jako „RODO”.

1. Podstawowe zasady prywatności

Pijalnie przywiązują wielką wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z Aplikacji.

Pijalnie nie zabiegają o identyfikację Użytkowników.

Pijalnie nie udostępniają żadnych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą Użytkownika lub z mocy prawa.

2. Słownik

Administrator lub Pijalnie – Pijalnie Czekolady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Główny 46, 31-017 Kraków,

Aplikacja – aplikacja PIJALNIE CZEKOLADY E.WEDEL stanowiąca funkcjonalność programu lojalnościowego „Klub Miłośników Czekolady” prowadzonego przez Pijalnie Czekolady sp. z o.o.,

Serwis – wszelkie serwisy w domenie *.wedelpijalnie.pl, w tym sklep internetowy sklep.wedelpijalnie.pl,

Program – program lojalnościowy „Klub Miłośników Czekolady” prowadzony przez Pijalnie Czekolady sp. z o.o.,

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Aplikacji.

3. Informacje o administratorze

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka Pijalnie Czekolady Sp. z o.o. (ul. Rynek Główny 46, 31-017 Kraków), e-mail: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl
Kontakt ze spółką Pijalnie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy poprzez:

 • Wysyłkę listu na adres korespondencyjny Pijalni, tj. Pijalnie Czekolady Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa;
 • Wysłanie wiadomości mailowej na adres: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl;
 • Kontakt telefoniczny pod numerem: 0225127600.

4. Cele, sposoby i okresy przetwarzania

Cele, sposoby i okresy przetwarzania danych osobowych przez Pijalnie zależą od tego, z jakich usług świadczonych przez Pijalnie Użytkownik korzysta.

Dane mogą być zbierane w związku z odwiedzeniem Serwisu i przeglądaniem jego treści (dane zbierane automatycznie), ale także w związku z zakupem produktów Pijalni przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz w związku z udziałem Użytkownika w Programie i korzystaniem z Aplikacji.

Użytkownik ma także możliwość utworzenia konta w Serwisie oraz Aplikacji, gdzie może podać dodatkowe dane, oznaczone jako nieobowiązkowe. Podanie takich danych jest dobrowolne i można je usunąć w dowolnym momencie. Dane oznaczone podczas rejestracji jako obowiązkowe nie mogą być usunięte, jednak Użytkownik w dowolnym momencie może usunąć swoje konto.

Możliwe podstawy prawne przetwarzania danych Użytkowników przez Pijalnie, cel przetwarzania danych oraz okres przetwarzania wskazane zostały w poniższej tabeli.

Podstawa prawna przetwarzaniaCel przetwarzaniaOkres przetwarzania
Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)1) przetwarzanie danych, które Użytkownik dobrowolnie podaje podczas rejestracji w Serwisie lub Aplikacji,
2) przetwarzanie innych danych, które Użytkownik dobrowolnie podaje Administratorowi
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres wskazany w treści zgody, w każdym jednak przypadku do chwili jej wycofania przez Użytkownika. Po upływie wskazanych okresów przetwarzania dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte. Pijalnie mogą jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności działań z przepisami obowiązującego prawa
Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)1) zawarcie umowy sprzedaży (dane są przetwarzane w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji umowy sprzedaży),
2) zawarcie umowy o uczestnictwo w Programie (dane są przetwarzane w takim zakresie, jaki jest niezbędny do organizacji Programu),
3) udzielanie odpowiedzi na zapytania Użytkowników związane z wykonaniem umowy,
4) wykorzystywanie plików cookies niezbędnych do funkcjonowania Serwisu
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, maksymalnie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)1) udzielenie odpowiedzi na zapytania oraz reklamacje Użytkowników w terminie i formie przewidzianej przepisamiDane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
Uzasadniony interes Pijalni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)1) wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne do funkcjonowania Serwisu,
2) przetwarzanie danych zbieranych automatycznie w celach statystycznych,
3) przetwarzanie innych danych w celach statystycznych i analitycznych,
4) kierowanie do Użytkowników treści marketingowych, w tym reklam oraz usługi newslettera,
5) promowanie marki Pijalni Czekolady na portalach społecznościowych,
6) udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.wedelpijalnie.pl/oferta-dla-firm oraz www.wedelpijalnie.pl/franchising
7) dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Pijalnie przechowują zapytania HTTP/HTTPS kierowane do Serwera. Oznacza to, że spółka Pijalnie zna publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisów w domenie *.wedelpijalnie.pl. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Spółka Pijalnie zna również:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony w domenie *.wedelpijalnie.pl nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce Użytkownika;

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony w domenie *.wedelpijalnie.pl;

WYKORZYSTYWANIE DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE

Dane zbierane automatycznie, w tym adresy IP (oraz inne informacje zawartych w logach systemowych), są przechowywane przez czas nieokreślony i mogą być wykorzystane jedynie w celach administracyjnych serwisem, do diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w ogólnie pojętych celach technicznych a  także przy analizach statystycznych np. typ stosowanej przeglądarki stron WWW, ogólne informacje demograficzne (np. o regionie z którego następuje połączenie) oraz analizach zachowań Użytkowników na stronie internetowej, celem dopasowania zawartości naszych stron internetowych. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych identyfikujących pojedynczych Użytkowników. Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie odbywa się w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Pijalni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych, np.: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

HOTJAR

Aby lepiej zrozumieć zachowania osób odwiedzających Serwis, korzystamy z narzędzia Hotjar poprzez umieszczenie w kodzie strony kodu śledzącego, wykorzystującego pliki cookie przesyłane do firmy Hotjar Limited. Umożliwia to gromadzenie informacji dotyczących preferencji i wyborów Użytkownika, takich jak: sposób korzystania z Serwisu, ruchy i kliknięcia myszką, czas spędzony na podstronach Serwisu. Śledzenie obejmuje adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w formie uniemożliwiającej identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

Użytkownik może sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar profilu użytkownika i przechowywania informacji na temat sposobu korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar pod następującym adresem:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w ramach przez Hotjar jest dostępne w polityce prywatności Hotjar, pod poniższym adresem:

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych posiadanych przez Pijalnie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo przenoszenia ich do wskazanego przez Użytkownika administratora danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika, oprócz Pijalni, mogą być także dostawcy usług informatycznych na rzecz spółki Pijalnie. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

PROFILOWANIE

Dane osobowe Użytkowników (z wyjątkiem osób poniżej 18 roku życia) mogą podlegać profilowaniu w celu przygotowania i dostarczenia Użytkownikom ofert i promocji w związku z udziałem w Programie – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, czyli „wykonanie umowy”.

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ponadto zapamiętane przez Serwis za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii w celu wyświetlenia na stronach internetowych dostawców trzecich odwiedzanych przez Użytkownika reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika – wymaga to jednak wyrażenia zgody przez Użytkownika. Zgodę Użytkownik może wycofać w każdym czasie za pośrednictwem odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku wyrażenia zgody, Serwis może kierować reklamy z wykorzystaniem takich informacji o Użytkowniku, jak w szczególności: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, aktywność w Serwisie oraz zainteresowania i preferencje konsumenckie.

Korzystamy z narzędzi Google (Google AdSense, Google Ads, Google DoubleClick, Google Merchant Center) w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Jeśli personalizacja reklam jest włączona, Google wykorzysta dane Użytkownika, by dostosować do niego reklamy. Jeśli personalizacja reklam jest wyłączona, Google nie będzie zbierać ani wykorzystywać informacji o Użytkowniku, by utworzyć profil reklamowy lub personalizować wyświetlane reklamy. Reklamy będą się wyświetlać, ale nie będą dostosowane do potrzeb Użytkownika. Personalizację reklam można wyłączyć m.in. w Moim centrum reklam: myadcenter.google.com

Więcej informacji o narzędziach reklamowych stosowanych przez Google znajduje się pod linkiem: policies.google.com

Reklamy naszych produktów mogą pojawiać się również na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez portale społecznościowe znajdują się pod linkiem: www.facebook.com

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu dostarczenia Użytkownikom reklam jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, czyli „uzasadniony interes”.

W przypadkach podjęcia decyzji w oparciu o profilowanie, które wywołuje dla Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@wedelpijalnie.pl, w formie pisemnej na adres: Pijalnie Czekolady Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa lub telefonicznie na numer telefonu: 0225127600.

7. Mechanizm cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Pliki cookies z reguły nie zawierają żadnych danych osobowych, jednak niektóre cookies mogą zawierać adres IP. Dzięki zebranym informacjom możemy przede wszystkim uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej interesują.

Stosowane przez Pijalnie pliki cookies pozwalają na rozpoznawanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie i mają ułatwiać korzystanie ze strony. Nie służą identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

Domena *.wedelpijalnie.pl wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np. Google AdWords, GoogleAnalytics).

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; ten rodzaj cookies nie może być wyłączony w naszych systemach przez Użytkownika; wyłączenie niezbędnych plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej może skutkować nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Serwisu;
 2. analityczne pliki cookies – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony;
 3. funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 4. reklamowe pliki cookies – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 5. sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 6. stałe – informacje te pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres, który zależy od wybranej opcji w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Serwis.

Szczegółowe informacje o wykorzystywanych plikach cookies, zaufanych partnerach oraz okresie przechowywania plików cookies znajdują się w tabeli poniżej. Z uwagi na to, że Serwis składa się z domen wedelpijalnie.pl oraz sklep.wedelpijalnie.pl, niektóre ciasteczka odnoszą się tylko do jednej z domen, a niektóre do obu, co zostało oznaczone w tabeli. Brak rozróżnienia oznacza, że ciasteczka są używane przez obie domeny.

Plik cookiesNazwa podmiotu zarządzającego kodemCharakterystykaCzas przechowywania
_gaGoogleSłuży do odróżniania poszczególnych użytkowników399 dni (www.wedelpijalnie.pl)
2 lata (sklep.wedelpijalnie.pl)
_gidGoogleSłuży do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin) i analizy, w jaki sposób użytkownik używa danej witryny1 dzień
_gat*GoogleSłuży do ograniczenia liczby żądań gromadzenia danych1 dzień (www.wedelpijalnie.pl)
1 minuta (sklep.wedelpijalnie.pl)
_gcl_auGoogleWykorzystywane przez Google AdSense w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną i zwiększenia efektywność reklam3 miesiące (sklep.wedelpijalnie.pl)
Ads/ga-audiencesGoogleUżywany przez Google Ads do ponownego zaangażowania użytkowników1 sesja (www.wedelpijalnie.pl)
IDEGoogleUżywane przez Google’s DoubleClick do wyświetlania ukierunkowanych reklam. Reklamy ukierunkowane mogą być wyświetlane użytkownikom na podstawie poprzednich wizyt w witrynie. Te pliki cookie mierzą współczynnik konwersji reklam prezentowanych użytkownikowi1 rok 24 dni (www.wedelpijalnie.pl)
_fbpFacebookUżywane przez Facebook do śledzenia wizyt na stronach internetowych w celu dostarczenia serii produktów reklamowych3 miesiące
Mailetlite.webform.shown:5633004MailerliteUżywane w celu zapisu na newsletter w sklepie internetowym
Woocomerce_cart_hashWooComerceSłuży do przechowywania produktów w koszyku w sklepie internetowym1 dzień (sklep.wedelpijalnie.pl)
Woocomerce_items_in_cartWooComerceSłuży do przechowywania produktów w koszyku w sklepie internetowym1 sesja (sklep.wedelpijalnie.pl)
WordPress_logged_in_*WordPressUżywane do zapamiętywania danych do logowania w sklepie internetowym– (sklep.wedelpijalnie.pl)
WordPress_sec_*WordPressUżywane w celu zapewnienia ochrony przed hakerami, przechowywania danych konta w sklepie internetowym15 dni (sklep.wedelpijalnie.pl)
WordPress_test_cookieWordPressUżywane do sprawdzenia, czy użytkownik używa plików cookies w sklepie internetowym1 sesja (sklep.wedelpijalnie.pl)
Wp_woocommerce_session_*WooCommercePrzechowuje informacje o ruchach na stronie sklepu internetowego1 sesja (sklep.wedelpijalnie.pl)
PHPSESSIDwedelpijalnie.plPozwala witrynom na zapamiętanie danych dotyczących stanu sesji. W witrynie jest wykorzystywany do ustanawiania sesji użytkownika i przekazywania danych na temat stanu przy użyciu tymczasowych plików cookie znanych powszechnie pod nazwą sesyjnych plików cookie.1 sesja (wedelpijalnie.pl)
_hjSessionUser{site_id}HotjarUżywany przy pierwszych odwiedzinach Serwisu, pozwala na stworzenie stałego identyfikatora Hotjar User ID dla Użytkownika365 dni
_hjFirstSeenHotjarIdentyfikuje nowego Użytkownika30 minut (lub dłużej, w zależności od aktywności Użytkownika)
_hjHasCachedUserAttributesHotjarUmożliwia Hotjar sprawdzenie, czy zestaw danych w elemencie _hjUserAttributes Local Storage jest aktualny, czy nie1 sesja
_hjUserAttributesHashHotjarUmożliwia Hotjar powzięcie informacji, kiedy jakikolwiek atrybut Użytkownika uległ zmianie i wymaga aktualizacji2 minuty (przedłużany co każde 30 sekund)
_hjUserAttributesHotjarPrzechowuje atrybuty Użytkownika przesłane za pośrednictwem Hotjar Identify API
_hjViewportldHotjarUmożliwia pozyskanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych1 sesja
_hjSession_{site_id}HotjarPrzechowuje aktualne dane sesji.Zapewnia, że kolejne żądania w oknie sesji są przypisywane do tej samej sesji30 minut (lub dłużej, w zależności od aktywności Użytkownika)
_hjSessionToolLargeHotjarPowoduje, że Hotjar przestaje zbierać dane, jeśli rozmiar sesji przekracza limit.Określany automatycznie na podstawie sygnału z serwera1 sesja
_hjSessionResumedHotjarOkreśla, kiedy sesja zostanie ponownie połączona z serwerami Hotjar po przerwie1 sesja
_hjCookieTestHotjarSprawdza, czy kod śledzenia Hotjar może wykorzystywać pliki cookieUsunięte niemal natychmiast po utworzeniu.Czas trwania krótszy niż 100 ms, czas wygaśnięcia pliku cookie ustawiony na czas trwania sesji
_hjLocalStorageTestHotjarSprawdza, czy kod śledzenia Hotjar może korzystać z pamięci lokalnejUsunięte niemal natychmiast po utworzeniu.Czas trwania krótszy niż 100 ms
_hjSessionStorageTestHotjarSprawdza, czy kod śledzenia Hotjar może korzystać z pamięci sesjiUsunięte niemal natychmiast po utworzeniu.Czas trwania krótszy niż 100 ms
_hjIncludedInPageviewSampleHotjarOkreśla, czy Użytkownik jest uwzględniany w próbkowaniu danych określonym przez limit odsłon dla Serwisu2 minuty (przedłużany co każde 30 sekund)
_hjIncludedSessionSample_{site_id}HotjarOkreśla, czy Użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji ustalonego dla Serwisu2 minuty (przedłużany co każde 30 sekund)
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjarSłuży do wykrywania pierwszej sesji odsłony Użytkownika30 minut (lub dłużej, w zależności od aktywności Użytkownika)
_hjTLDTestHotjarDodatkowy plik cookie używany tymczasowo do udostępniania plików cookie w subdomenach1 sesja (usuwany po zakończeniu sprawdzania różnych podciągów adresów URL)
_hjRecordingEnabledHotjarIdentyfikacja nowych Użytkowników1 sesja
_hjRecordingLastActivityHotjarGromadzi informacje o zachowaniach Użytkownika1 sesja
_hjClosedSurveyInvitesHotjarUstawiany, gdy odwiedzający wchodzi w interakcję z modułem zaproszenia do ankiety dotyczącej linków zewnętrznych. Służy do zapewnienia, że to samo zaproszenie nie zostanie ponownie wyświetlone, jeśli zostało już wyświetlone365 dni
_hjDonePollsHotjarUstawiany, gdy odwiedzający wchodzi w interakcję z modułem zaproszenia do ankiety w Serwisie. Służy do zapewnienia, że to samo zaproszenie nie zostanie ponownie wyświetlone, jeśli zostało już wyświetlone365 dni
_hjMinimizedPollsHotjarUstawiany, kiedy użytkownik minimalizuje ankietę w Serwisie.365 dni
Zapewnia, że ankieta pozostaje zminimalizowana, gdy użytkownik porusza się po Serwisie
_hjShownFeedbackMessageHotjarUstawiany, gdy Użytkownik minimalizuje lub uzupełnia informacje zwrotne1 dzień

Przetwarzanie danych w postaci plików cookies odbywa się na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Niezbędne pliki cookies są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Użytkownik może zdecydować, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować niedogodności w korzystaniu z naszej strony.

Pod poniższymi linkami zawarto informacje, w jaki sposób można zarządzać oraz wyłączyć pliki cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych:

 1. Internet Explorer
 2. Microsoft Edge
 3. Mozilla Firefox
 4. Google Chrome
 5. Safari
 6. Opera

Pliki cookies nie są zbierane w przypadku korzystania z Aplikacji. W przypadku jednak, gdy Użytkownik zarejestruje się lub zaloguje za pomocą serwisu facebook.com lub konta Google, serwisy te mogą zbierać pliki cookies niezależnie od Pijalni.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

9. Rekrutacja kandydatów do pracy

Informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy: